Untitled Document
Tân K?: Tr?i chim tri d? ? x? Ngh?
Ngày cập nhật : 0

T? hai bàn tay tr?ng, gia dình ch? Tr?n Th? Duong (xã Nghia Dung, Tân K?, Ngh? An) dã có cú d?t phá "ngo?n m?c" nh? nuôi gà và chim tri sinh s?n.
 

Nam 2002, ch? Tr?n Th? Duong k?t duyên v?i anh Nguy?n Van Long ? làng bên. Ra ? riêng, v?i 2 sào ru?ng khoán, t?n ti?n thì v? ch?ng ch? cung d? s?ng. Nhung khi m?y d?a con l?n lu?t ra d?i, gia dình ch? lâm vào c?nh túng qu?n. Ðang chua bi?t làm gì, tình c? ch? d?c m?t t? báo v? nuôi gà trang tr?i. Th? là v? ch?ng ch? vay ngân hàng 20 tri?u d?ng d? xây chu?ng tr?i và mua 500 con gà gi?ng v? nuôi. Ðu?c cham sóc c?n th?n, dàn gà l?n nhanh nhu th?i.

Ni?m vui ch?ng du?c lâu, dàn gà b? b?nh ch?t d?n. M?t gà, m?t v?n, dang chán n?n thì ch? nh?n du?c tin Trung tâm Giáo d?c Mi?n Tây m? l?p dào t?o so c?p v? thú y, ch? dang ký h?c. Sau 3 tháng, c?m t?m b?ng thú y trên tay, ch? quy?t d?nh ti?p t?c nuôi gà. L?n này, do nuôi dúng k? thu?t, phòng b?nh t?t nên dàn gà c?a ch? an toàn tru?c các d?t d?ch b?nh.

Hi?n, trang tr?i c?a ch? Duong có 400 con gà d?, 500 con gà th?t và 400 con v?t d?. Riêng ti?n bán tr?ng, m?i tháng v? ch?ng ch? cung thu hon 30 tri?u d?ng. Còn gà th?t và gà gi?ng, m?i nam trang tr?i xu?t 2 l?a, thu trên 100 tri?u d?ng.

Ð?u nam 2010, theo d?a ch? trên Internet, ch? mua m?t dôi chim tri gi?ng v? nuôi. Sau th?i gian ng?n, chim tri b?t d?u d? tr?ng. S? tr?ng này ch? cho gà ?p th? và t? l? tr?ng n? d?t 100%. Ð?n nay, dàn tri d? b? m? ? trang tr?i lên d?n 30 con.

Ch? Duong cho bi?t, nuôi kho?ng 8 tháng, tri m? b?t d?u d?, bình quân m?i con d? 70 - 80 qu? tr?ng/nam. M?i nam, tr? chi phí, gia dình ch? lãi g?n 40 tri?u d?ng t? bán tr?ng và chim gi?ng. Theo ch? Duong, nuôi chim tri g?n gi?ng nuôi gà. Tri t? tìm ki?m th?c an trong t? nhiên nhung d? tr?ng nhi?u g?p 3 l?n so v?i gà ta. Th?c an chính c?a tri d? là thóc, khi chim d? b? sung cám d?m d?c c?a gà d? v? tr?ng dày, h?n ch? gi?p v?.

Ch? Duong cho bi?t: Giá tr? kinh t? c?a tri d? cao nh?t trong các lo?i gia c?m. Hi?n nay, tr?ng tri d? bán v?i giá 100.000 d?ng/qu?, chim non m?i n? 150.000 d?ng/con. Riêng tri d? tru?ng thành giá 2,5 tri?u d?ng/c?p. T?i dây, gia dình tôi s? m? r?ng quy mô chan nuôi và nuôi thêm tri d?.

 

                             Tác gi? bài vi?t: Ti?n Dung - Tr?nh Thành (Báo Dân Vi?t)

 Bản in  Lên đầu trang
- Nh?ng t? phú nông dân ? Hoàng Mai (13/11/2015)
- Nh? d?c báo, bi?t làm giàu (11/11/2015)
- Nh?ng t? phú nông dân ? Hoàng Mai (28/10/2015)
- Ngu?i tâm huy?t v?i thuong hi?u "cam Vinh" (21/3/2015)
- Ngu?i dua gi?ng tiêu, cam vào d?t Qu? (14/9/2015)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH