Untitled Document
Thanh Chuong: Hu?ng di m?i trong phát tri?n trâu bò hàng hóa
Ngày cập nhật : 0

Là huy?n mi?n núi, Thanh Chuong có khá nhi?u l?i th? d? phát tri?n ngành chan nuôi d?i gia súc, d?c bi?t là chan nuôi trâu bò hàng hóa. Tuy nhiên, do nhi?u nguyên nhân mà d?n nay, ngh? này v?n chua phát tri?n tuong xúng v?i ti?m nang, l?i th? c?a d?a phuong. Ðây cung là tran tr? c?a lãnh d?o huy?n nh?m tìm ra hu?ng di phù h?p cho ngành chan nuôi trong nh?ng nam t?i. 
 

Ðánh giá k?t qu? qua 5 nam th?c hi?n Ð? án phát tri?n chan nuôi trâu bò hàng hóa (giai do?n 2006-2015) c?a huy?n Thanh Chuong cho th?y: M?c dù dã du?c s? quan tâm, lãnh d?o, ch? d?o c?a các c?p ngành, doàn th? cung nhu du?c m?t s? chuong trình, d? án cùng nh?ng co ch? chính sách khuy?n khích, h? tr? nhung d?n nay, dàn trâu bò c?a huy?n v?n tang không dáng k?. Ð?n cu?i nam qua, t?ng dàn trâu bò c?a huy?n có g?n 85.000 con, tang 24,6 % so v?i nam 2006 và ch? d?t 70,5% so v?i ch? tiêu d? ra. T? tr?ng ngành chan nuôi trâu bò ch? chi?m hon 21% trong ngành chan nuôi c?a huy?n v?i giá tr? s?n xu?t u?c d?t 52,6 t? d?ng, chua b?ng 1/3 so v?i k? ho?ch d? ra.

Khó khan l?n nh?t khi?n cho vi?c tri?n khai th?c hi?n d? án phát tri?n trâu bò hàng hóa ? Thanh Chuong không d?t m?c tiêu d? ra, theo ông Phan Ðình Hà - Phó ch? t?ch UBND huy?n Thanh  Chuong, tru?c h?t là do tu tu?ng, t?p quán chan nuôi nh? l? c?a d?i b? ph?n ngu?i dân. Ph?n l?n nhân dân hi?n nay chan nuôi trâu bò c?t ch? mang tính kiêm d?ng m?c dích l?y s?c kéo là chính trong khi nh?n th?c c?a h? v? kinh t? th? tru?ng còn nhi?u h?n ch?. Bên c?nh dó, công tác phòng tr? d?ch b?nh chua du?c chú tr?ng, ch?m áp d?ng khoa h?c k? thu?t vào chan nuôi nên hi?u qu? dem l?i chua cao. V?n d? v?n d?u tu và m?t s? di?u ki?n khác ph?c v? cho phát tri?n trâu bò hàng hóa cung là m?t tr? ng?i l?n d?i v?i nhi?u h? dân mu?n phát tri?n ngh? này. M?c dù trong 5 nam dã có g?n 1.200 h? du?c tham gia vay trên 11 t? d?ng v?n d? mua du?c trên 3.200 con trâu bò nhung trên th?c t?, s? ti?n này m?i ch? dáp ?ng du?c ph?n nh? so v?i nhu c?u c?a ngu?i dân. Ông Phan Ðình Hà cho r?ng:Chan nuôi trâu bò dòi h?i ph?i có v?n l?n, có di?u ki?n c? th? v? d?t dai, chu?ng tr?i, lao d?ng, s?c kéo…nên vi?c chan nuôi trâu bò hàng hóa don thu?n l?y th?t g?p nh?ng khó khan nh?t d?nh.

M?c tiêu mà Ð? án d?t ra là dua t?ng dàn trâu bò t? g?n 68.000 con nam 2006 lên 120.000 con vào cu?i nam 2010 không d?t. Nhung theo kh?ng d?nh c?a ông Hà thì ch?t lu?ng dàn trâu bò c?a huy?n dã du?c tang lên dáng k?, d?c bi?t là d?i v?i dàn bò lai Zêbu. Trong khi tr?ng gi?ng bò b?n d?ach? n?ng kho?ng 180 - 200kg thì bình quân tr?ng lu?ng c?a bò Zê-bu lên t?i 500 d?n 600kg. Uu di?m c?a gi?ng bò lai này làth?t ngon hon vì có hàm lu?ng d?m cao hon bò b?n d?a. Vì th?, khi th?c hi?n vi?c lai gi?ng gi?a bò d?a phuong v?i gi?ng bò Zê-bu, thì bò b?n d?a s? có t?m vóc, cân n?ng l?n hon t?50 d?n 70kg.

Trong s? g?n 48.000 con bò hi?n có trong t?ng dàn trâu bò c?a huy?n Thanh Chuong thì s? bò lai Zêbu dã chi?m t?i g?n 27.000 con, so v?i th?i di?m xây d?ng d? án dã tang g?n 64%. Ð? có du?c k?t qu? này, huy?n dã d? ra chính sách h? tr? ti?n công, bình tuy?n d? ph?i gi?ng b?ng phuong pháp th? tinh nhân t?o. Cùng v?i dó, hàng nam huy?n d?u t? ch?c H?i thi “Ngu?i chan nuôi bò lai Zêbu gi?i” nh?m khuy?n khích d?ng viên các h? chan nuôi. Qua dó, không nh?ng l?a ch?n du?c nh?ng con bò d?p v? ngo?i hình d? trao gi?i cho ch? nhân mà còn l?a ch?n du?cngu?n gi?ng b? m? có kh? nang d? t?o gi?ng lai có ch?t lu?ng t?t. Trong vòng 5 nam, huy?n dã h? tr? g?n 400 tri?u d?ng ti?n v?t tu d? ph?i gi?ng thành công g?n 6.000 con bò Zêbu có ch?a, góp ph?n tang nhanh dàn bò lai trên toàn huy?n và mang l?i hi?u qu? kinh t? cao hon cho ngu?i chan nuôi. V? v?n d? này, ông Phan Ðình Hà kh?ng d?nh:Tuy t?ng dàn không d?t nhung ch?t lu?ng dàn trâu bò du?c nâng lên rõ r?t, nh?t là dàn bò lai Zê bu, dó là d?u hi?u dáng m?ng nên huy?n s? dua ra gi?i pháp phù h?p cho nam nam ti?p theo.

Qua 5 nam th?c hi?n Ð? án phát tri?n chan nuôi trâu bò hàng hóa và nh?ng bài h?c kinh nghi?m du?c rút ra, huy?n Thanh Chuong dang tìm cho mình hu?ng di phù h?p trong phát tri?n chan nuôi b?ng vi?c t?p trung d?y nhanh chuong trình ph?i gi?ng dàn bò lai Zêbu. T? dó, không nh?ng t?n d?ng du?c ti?m nang, l?i th? c?a d?a phuong mà còn góp ph?n nâng cao d?i s?ng cho ngu?i dân trong nh?ng nam t?i.

                          Tác gi? bài vi?t: An Duyên

                      Ngu?n tin: Truy?n Hình Ngh? An

 

 Bản in  Lên đầu trang
- H?i th?o gi?i thi?u ti?n b? k? thu?t, công ngh? m?i trong chan nuôi ph?c v? tái coe c?u ngành nông nghi?p (11/11/2015)
- Hi?u qu? t? mô hình nuôi gà lông màu t?i huy?n Nghi L?c (09/11/2015)
">- Hi?u qu? mô hình chan nuôi gà ATSH t?i Nam Ðàn (06/11/2015)
- S?n xu?t th?c ph?m theo chu?i (28/10/2015)
- G?p rút d?i m?i chính sách chan nuôi trong th?i k? h?i nh?p (09/10/2015)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH