Untitled Document
Hung Nguyên: H?i thi bò lai sin "kho?, d?p" l?n th? 3
Ngày cập nhật : 0

Sáng ngày 21/10, t?i sân v?n d?ng Th? tr?n Hung Nguyên (Ngh? An) dã di?n ra H?i thi bò lai sind "kho? d?p" l?n th? 3.
 

H?i thi bò kh?e, d?p nam nay có 52 con du?c tuy?n ch?n k? lu?ng t? 6 c?m trong t?ng s? 18.000 con bò lai sind sinh s?n t? l?n th? nh?t (29- 33 tháng tu?i) d?n sinh l?n th? 4 (3- 6 tu?i) và bò cái lai sind t? 20 tháng tu?i d?n ph?i gi?ng l?n d?u dã có ch?a.
 
N?i dung thi g?m 2 ph?n: thi bò kho? d?p và thi tr?c nghi?m k? thu?t chan nuôi c?a các ch? h?. Tham gia cu?c thi, các "thí sinh" d?u ph?i di m?t vòng quanh khu v?c thi d? ban giám kh?o ch?m di?m và khán gi? chiêm ngu?ng. Và ph?n "an gi?i" nh?t chính là s? cân d?i v? hình dáng, d? tu?i và "vòng 1" c?a các "nàng" bò...
 
Ðây là h?i thi du?c di?n ra 2 nam m?t l?n, nh?m giúp ngu?i dân có co h?i giao luu, chia s? kinh nghi?m trong chan nuôi cung nhu cách phòng tr? d?ch b?nh; t?o di?u ki?n cho vi?c phát tri?n bò lai sind hàng hoá trên d?a bàn huy?n trong nh?ng nam ti?p theo.
 
K?t thúc h?i thi, Ban t? ch?c dã trao 2 gi?i nh?t cho 2 con bò c?a bà Nguy?n Th? Bình và bà Nguy?n Th? Ðào ? xóm 12- xã Hung Long; ngoài ra, có 4 gi?i nhì, 6 gi?i ba và 40 gi?i khuy?n khích du?c trao cho các ch? h? có bò tham gia. 


            Tác gi? bài vi?t: Ng?c Anh
            Ngu?n tin: Báo Ngh? An

 Bản in  Lên đầu trang
- H?i th?o gi?i thi?u ti?n b? k? thu?t, công ngh? m?i trong chan nuôi ph?c v? tái coe c?u ngành nông nghi?p (11/11/2015)
- Hi?u qu? t? mô hình nuôi gà lông màu t?i huy?n Nghi L?c (09/11/2015)
">- Hi?u qu? mô hình chan nuôi gà ATSH t?i Nam Ðàn (06/11/2015)
- S?n xu?t th?c ph?m theo chu?i (28/10/2015)
- G?p rút d?i m?i chính sách chan nuôi trong th?i k? h?i nh?p (09/10/2015)
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI
THƯ VIỆN ẢNH