Giới thiệu trung tâm

Trung tâm Khuyến nông Nghệ An
1. Thông tin về đơn vị:
Tên đơn vị theo con dấu: Trung tâm Khuyến nông Nghệ An
Địa chỉ: số nhà  22 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Thuộc Khối Liên cơ, Phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 0383 844918/ Fax: 0383 848928.
Địa chỉ Email: khuyennongnghean@gmail.com
2. Lịch sử phát triển Trung tâm Khuyến nông 
 Thực hiện Nghị định số 13/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về việc ban hành Quy định về công tác khuyến nông, ngày 11/9/1993 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1826/QĐ.UB thành lập Trung tâm Khuyến nông Nghệ An; Ngày 20 tháng 02 năm 1995,  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 321/QĐ.UB thành lập Trung tâm Khuyến lâm. Ngày 15 tháng 10 năm 1998 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 3771/QĐ. UB  "Về việc sắp xếp tổ chức". Tại quyết định này Uỷ ban nhân dân tỉnh đã sát nhập Trung tâm khuyến nông và Trung tâm khuyến lâm thành Trung tâm Khuyến nông khuyến lâm Nghệ An. 
 Thực hiện Chỉ thị 05/CT.TU ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động khuyến nông, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 49/2001/QĐ.UB, ngày 25/9/2001 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống khuyến nông tỉnh Nghệ An. Và từ năm 2002, hệ thống khuyến nông được hình thành và phát triển khá hoàn chỉnh từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, 21 huyện, thành phố, thị xã đều có trạm khuyến nông; toàn tỉnh có 468/475 xã, phường, thị trấn đã có cán bộ khuyến nông cùng với 5.571 khuyến nông viên thôn bản hình thành nên mạng lưới Khuyến nông cơ sở. Hoạt động khuyến nông (bao gồm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư) đã đóng góp đáng kể vào thành tích chung của Ngành, góp phần xoá đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
 Ngày 21/1/2009 thực hiện quyết định 303/QĐ-UBND  của UBND tỉnh về việc tổ chức lại, quy định chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư sáp nhập với Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm thành Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư và chuyển 20 trạm Khuyến nông  từ UBND huyện về quản lý theo ngành dọc
 Ngày 30/12/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5918/QĐ-UBND v/v đổi tên, quy định chức năng nhiêm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế Trung tâm Khuyến nông Nghệ An. 
3. Vị trí chức năng của đơn vị:  
a)Vị trí chức năng: Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, và chịu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. 
b) Nhiệm vụ: 
1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng, trình, đề án, dự án chính sách về khuyến nông trên địa bàn tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt  và triển khai thực hiện theo kế hoạch được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt ;
2. Bồi dưỡng tập huấn cho người sản xuất về chính sách, pháp luật; tập huấn , truyền nghề cho nông dân về kỹ năng sản xuất, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khuyến nông theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 - Nghị định số02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính Phủ; Tập huấn cho cán bộ khuyến nông nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3. Tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch được giao và cấp thẻ học nghề nông nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền..
4. Phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua hệ thống truyền thông đại chúng và các tổ chức chính trị xã hội; phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ, các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, tạp chí khuyến nông, tài liệu khuyến nông, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn và các hình thức thông tin tuyên truyền khác; xuất bản và phát hành ấn phẩm khuyến nông.
5. Xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin của hệ thống thông tin khuyến nông. 
6.Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất và định hướng của ngành, các mô hình thực hành sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; mô hình tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và bền vững.
 7. Chuyển giao các kết quả khoa học và công nghệ từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến  nhân ra diện rộng.
8. Tư vấn và dịch vụ trong các lĩnh vực: sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ nông, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; dịch vụ nông nghiệp nông thôn.
9. Tham gia thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế; trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về hoạt động khuyến nông theo quy định của pháp luật và sự phân công của UBND tỉnh;
10. Thực hiện nhiệm vụ  khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao.

4. Hoạt động Trung tâm Khuyến nông trong thời gian qua
- Công tác Thông tin - Tuyên truyền: Cùng với việc tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hội thảo đầu bờ, trung bình mỗi năm Trung tâm đã in 9 nghìn tập san Thông tin khuyến nông, hàng nghìn tờ gấp kỹ thuật cùng hàng nghìn trang tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, cung cấp thông tin thị trường, giá cả… giúp bà con nông dân chủ động hơn trong sản xuất hàng hoá. Nhằm đa dạng và phong phú hơn trong công tác chuyển giao TBKT. Trung tâm đã thực hiện qua nhiều kênh như Đài PTTH Tỉnh và địa phương tần suất 2 kỳ/tháng, Báo Nghệ An mỗi tháng 1 trang. Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các tổ chức Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,… tổ chức đưa thông tin về cơ sở, cung cấp sách báo, ấn phẩm cho các vùng núi cao, tổ chức các cuộc thi Khuyến nông viên cơ sở giỏi…
- Công tác huấn luyện đào tạo:
Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TU của Tỉnh uỷ Nghệ An về  việc  nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông, hoạt động huấn luyện đào tạo được triển khai mạnh ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và cơ sở. Đến nay trên 1 triệu nông dân trong độ tuổi lao động cơ bản đã được tập huấn ít nhất 1 lần. Tất cả cán bộ Khuyến nông huyện, 468 khuyến nông viên cấp xã và 5.571 khuyến nông viên thôn bản đã được tập huấn hàng năm và có hàng trăm người đã trở thành giảng viên chính (TOT). Đây là nguồn lực quan trọng cho công tác chuyển giao TBKT trong sản xuất nông nghiệp  của tỉnh nhà.
Từ năm 2011, Trung tâm KN đã được Sở  Lao động thương binh và xã hội cấp giấy phép đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo tinh thần Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nhiệm vụ mới được UBND Tỉnh giao cho Trung tâm  thực hiện. Cho đến hết năm 2014, với nguồn lực hiện có Trung tâm đã tổ chức 101 lớp nghề nông nghiệp và cấp chứng chỉ nghề thường xuyện cho 3.169 học viên.
- Hoạt động xây dựng mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ: luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ và các chương trình kinh tế trọng điểm của Tỉnh, trung bình mỗi năm đơn vị đã lựa chọn, xây dựng thành công 30 mô hình trình diễn cấp tỉnh và 10 mô hình Trung ương về áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,… góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo trong nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt nhiều mô hình cánh đồng có thu nhập và hiệu quả kinh tế cao đã được khẳng định và nhân ra diện rộng. Kỹ thuật thâm canh lúa lai được trình diễn ở hầu hết các vùng sinh thái nhờ vậy đã góp phần mở rộng diện tích lúa lai hàng năm lên 7 vạn ha. Kỹ thuật trồng thâm canh lạc có che phủ nilon đã mở rộng diện tích lên 8.000 ha/năm, mở rộng mô hình lạc Thu Đông lên quy mô 4.000 ha cho doanh thu 35- 40 triệu đồng/ha trong vòng 4 tháng. Mô hình trồng cỏ thâm canh phục vụ chăn nuôi đại gia súc (cỏ VA06, cỏ voi,..) toàn tỉnh đã có 4.700 ha. Ngoài ra, Trung tâm KN đã thực hiện thành công một số đề tài khoa học như: Tuyển chọn giống vừng V6, nghiên cứu một số giống mía, lạc vụ Đông đưa vào sản xuất có hiệu quả trên đồng ruộng.
- Hợp tác quốc tế về khuyến nông: Tham gia thực hiện có hiệu quả một số chương trình, dự án hợp tác quốc tế như Dự án Khí sinh học Biogas do chính phủ Hà Lan tài trợ (2003-2011), Dự án trồng cây ăn quả gắn với phát triển nông nghiệp bền vững do tổ chức Bánh mỳ thế giới tài trợ (2002-2007), Dự án nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông do Ngân hàng phát triển Châu á tài trợ trong 2 năm (2006-2007). Dự án Đào tạo và khuyến nông dựa vào cộng đồng tại 2 huyện miền núi hưởng lợi là Quỳ Hợp và Quế Phong (2007-2009). Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp: Hợp phần tăng cường khuyến nông cấp cơ sở (2007-2012), Dự án thâm canh lúa cải tiến (SRI), dự án Nông nghiệp thông minh thích nghi với biến đổi khí hậu của tổ chức OXFAM - Quebec và theo chức năng được phân công phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt các chương trình dự án đầu tư phát triển của Ngành. 
Sau hwon20 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành. Khuyến nông Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích: Bằng khen của Chính phủ giai đoạn 2001- 2006; Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tặng nhiều bằng khen, giấy khen; năm 2009 Trung tâm Khuyến nông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3; Năm 2012 Trung tâm là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc...

5. Tổ chức và nhân lực
a) Văn phòng Trung tâm Khuyến nông
- Lãnh đạo:  Giám đốc và 2 Phó giám đốc.   
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
+ Phòng Tổ chức - Hành chính 
+ Phòng Kế hoạch - Tài vụ
+ Phòng Kỹ thuật Nông lâm
+ Phòng Kỹ thuật Khuyến ngư
+ Phòng Thông tin - Huấn luyện
+ Phòng Tư vấn- dịch vụ khuyến nông
Đơn vị có: 58 cán bộ viên chức, trong đó có 5 thạc sỹ, 49 Kỹ sư, cán bộ trình độ  cao đẳng, đại học; có 2  Trung cấp, 2 nhân viên kỹ  thuật trình độ sơ cấp. 
* Nhiệm vụ các phòng ban:
- Phòng Tổ chức - Hành chính: Tham mưu giúp lãnh đạo 2 nhiệm vụ chính là công tác tổ chức và hành chính cơ quan.. Cụ thể:
Tham mưu giúp giám đốc quản lý,  quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng , đánh giá, bổ nhiệm, điều động, cán bộ viên chức theo phân cấp quản lý.
Tham mưu cho giám đốc về tiếp nhận, tuyển dụng, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức.
Tham mưu giúp giám đốc  về công tác thi đua khen thưởnng. 
Thực hiện công tác văn thư lưu trữ  công văn, tài liệu cơ quan. Đảm bảo công tác an ninh trật tự , bảo vệ tài sản cơ quan. Phục vụ  cho cán bộ viên chức cơ quan các điều kiện làm việc và công tác như: điện , nước, phương tiện máy móc,  xe cộ…
Tham mưu giúp  giám đốc về công tác cải cách hành chính.
Tổ chức các hội nghị, giao ban, tập huấn do cơ quan triệu tập và một số nhiệm vụ khác do giám đốc giao.
- Phòng Kế hoạch - Tài vụ:
Tham mưu cho giám  đốc về  tổng hợp xây dựng kế hoạch, dự toán định mức, kinh tế  các chương trình mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 
Theo dõi và tổng hợp tiến độ thực hiện các chương trình, mô hình .
Dự toán nhu cầu Ngân sách cho hoạt động khuyến nông hàng năm và quyết toán ngân sách hàng năm 
Tham mưu cho giám đốc thực hiện chế độ tài chính của cơ quan theo luật Ngân sách và các chế độ Tài chính khác.
Tổ chức kiểm kê tài sản, kiểm kê tiền mặt theo định kỳ.
 - Phòng:  Kỹ thuật Nông Lâm;  Phòng kỹ thuật Khuyến ngư.  
  Tham mưu cho lãnh đạo về chuyên môn, kỹ thuật các lĩnh vực thuộc phòng phụ trách; đề xuất các nội dung, các chương trình dự án Khuyến nông, khuyến lâm (phòng Khuyến Nông, lâm), khuyến ngư (Phòng Khuyến ngư) hàng năm; xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài vụ xây dựng dự án, lập dự toán cho các chương trình dự án Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để trình cấp trên phê duyệt.
 Tổ chức giám sát, chỉ đạo và huớng dẫn các Trạm KNKN  được giao nhiệm vụ, các tổ chức kinh tế xã hội khác tham gia hợp đồng triển khai thực hiện các chương trình, dự án Khuyến nông đúng tiến độ, chất luợng, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế, dự toán đã đuợc phê duyệt.  
 Thường xuyên cập nhật, tiếp nhận và ứng dụng kịp thời các TBKT mới trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp vào  xây dựng các mô hình trình diễn.  
 Chuẩn bị nội dung, địa bàn để triển khai các cuộc tham quan, hội thảo đầu bờ, đầu chuồng...  để phục vụ các chuơng trình tham quan nội tỉnh, ngoại tỉnh.  
 Phân công cán bộ phụ trách theo đơn vị, vùng; cán bộ được phân công phụ trách phải chịu trách nhiệm về kết quả giám sát, chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn của mình; tham gia thành phần đoàn nghiệm thu, viết báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung và tổng hợp báo cáo các nội dung, chương trình, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên địa bàn thuộc phạm vi mình được phân công phụ trách, theo dõi. 
 - Phòng Thông tin- Đào tạo và huấn luyện
 Xác định nội dung, xây dựng các bộ tài liệu dùng cho các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, nghiệp vụ khuyến nông cho cán bộ kỹ thuật, khuyến nông và nông dân. 
 Phối hợp với Trạm Khuyến nông triển khai tuyển sinh các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn việc dạy và học cho các lớp dạy nghề, phân công giáo viên dạy nghề và tập huấn, tham mưu để Giám đốc thành lập các đoàn kiểm tra, kết thúc cuối khoá cho các lớp dạy nghề. 
 Xây dựng kế hoạch và tổ chức thao giảng cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật khuyến nông nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng phương pháp mới và nâng cao trình độ tay nghề, tham mưu cho lãnh đạo trong việc bố trí giảng viên cho các lớp tập huấn, dạy nghề do Trung tâm KN và các đơn vị có nhu cầu bố trí giảng viên phối hợp tổ chức.
  Tổ chức việc biên soạn, in ấn các tài liệu khuyến nông như: Thông tin Khuyến nông, tờ tin khuyến nông, sách bỏ túi, tờ gấp và các ấn phẩm khuyến nông khác.
 Tham mưu xây dựng các nội dung phòng truyền thống, tủ sách khuyến nông, lưu giữ tài liệu phục vụ cho công tác Thông tin- Tuyên truyền.
 Chọn  nội dung tuyên truyền hướng dẫn khuyến nông phù hợp với từng thời kỳ của sản xuất và nhu cầu của từng đối tượng. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như Báo, đài PTTH… để biên tập, xây dựng nội dung để chuyển tải thông tin về cơ sở.
 - Phòng tư vấn dịch vụ
 Tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho Trung tâm KN thực hiện (điều tra khảo sát, nghiên cứu đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu, ... các hoạt động trong lĩnh vực khuyến nông) .
  Giúp việc cho Lãnh đạo trung tâm trong việc tham gia toạ đàm, hội thảo xây dựng, điều chỉnh các đề án sản xuất, các chương trình giải pháp nhằm năng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và các hoạt động công tác khuyên nông góp phần thực hiện thâng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp đề ra  hàng vụ, hàng năm. 
  Liên kết với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tìm kiếm lựa chọn các nội dung tư vấn và dich vụ trong các lĩnh vực quy định tại Khoản 1, điều I Nghị định 02 của Chính phủ, xây dựng phương án trình Hội nghị lãnh đạo Trung tâm thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 b) Đơn vị Trực thuộc :
1. Các Trạm KN cấp huyện: Tổng số CBVC của 21 trạm: 152 người, trong đó: biên chế 127 người, Lao động theo chính sách thu hút chất lượng cao 16 người, Hợp đồng tự trang trải: 9 người
Về chuyên môn: có 4 Thạc sỹ,  trình độ Đại học: 144 người, 4 Trung cấp
Nhiệm vụ của Các trạm KN:
- Tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch các chương trình, dự án khuyến nông (xây dựng mô hình trình diễn, tập huấn, hội thảo,tham quan đầu bờ...) trên địa bàn do Trung tâm KN giao đúng tiến độ, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt; các nhiệm vụ thuộc sự nghiệp khuyến nông phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn do UBND cấp huyện điều động và các tổ chức kinh tế , dự án khác giao thông qua hợp đồng kinh tế để thực hiện.
-Chuyển giao những kết quả tiến bộ kỹ thuật đạt được thông qua xây dựng các mô hình trình diễn cho nông dân áp dụng và mở rộng sản xuất.
- Hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý về chuyên môn mạng lưới khuyến nông cơ sở (KN xã và KN thông bản ).
- Phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan triển khai các nhiệm vụ khuyến nông khác trên địa bàn.
- Hướng dẫn, xây dựng các câu lạc bộ Khuyến nông hoặc các nhóm sở thích.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Khuyến nông giao.
c) Khuyến nông cấp cơ sở: 
- Khuyến nông viên xã có 468 người
- Khuyến nông viên thôn bản có 5.571 người

 

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh
cam3.jpg cam4.jpg cam1-fpg.png cam2.jpg dd3.jpg a3.jpg g3.jpg b3.jpg c3.jpg d3.jpg Mô hình nuôi gà theo hướng VietGAHP của hộ anh Hoàng Văn... Mô hình nuôi lợn nái sinh sản hộ anh Nguyễn Văn Sơn Diễn... a6-640x480.jpg Mô hình cá giống cấp 2 hộ anh Nguyễn Hồng Anh – xã Nam Anh –... Mô hình trồng dâu nuôi tằm tại Diễn Kim Diễn Châu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây