Tỉnh Nghệ An  Đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ rừng bền vững và công nghiệp chế biến

Thứ năm - 28/03/2024 05:12 299 0
Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ rừng rừng bền vững và công nghiệp chế biến giai đoạn 2021-2015; Tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Tỉnh Nghệ An  Đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ rừng bền vững và công nghiệp chế biến
Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Phùng Thành Vinh – Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo các phòng: Kế hoạch tài chính; Tổ chức cán bộ; Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ; Thanh tra Sở; Văn phòng Sở; Lãnh đạo các đơn vị: Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp; Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng; Trung tâm Khuyến nông; Chi cục quản lý chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường; Thủ trưởng các Khu bảo tồn; Các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; Trưởng các Ban quản lý dự án FMCR; jica; VFBC; Lãnh đạo chi cục kiểm lâm; Các đội kiểm lâm cơ động; các Phòng ban trực thuộc chi cục kiểm lâm tỉnh Nghệ An.
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Phùng Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 05/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và công nghiệp chế biến lâm sản giai đoạn 2021 – 2025, đã và đang triển khai, bước đầu đạt được nhưng kết quả quan trong đáng khích lệ. Trồng rừng tập trung 62.725 ha rừng/55.000 ha kế hoạch đạt 114%; khai thác gỗ rừng trồng 4.912.118 m3/4.605.000 m3 đạt 106% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2021-2023 đạt bình quân 7,86%; Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2021-2023 đạt 821,25 triệu USD, đạt 82,2%  mục tiêu đặt ra, giai đoạn 2021-2025; diện tích rừng trồng gỗ lớn đến nay ước đạt hơn 32.000 ha chiếm 20% rừng trồng của cả tỉnh; diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt24.826,39 ha, đạt 50% mục tiêu của Chị thị đề ra.        
 Công tác Bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp đã có bước phát triển; các dự án đầu tư về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh của các tổ chức quốc tế được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Trong đó: Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, các chủ rừng, kiểm lâm, công an, quân sự, biên phòng tiếp tục được phát huy. Công tác phối kết hợp bảo vệ rừng giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Biên phòng, chủ rừng, chính quyền địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nên sức mạnh tổng hợp ngăn chặn được các hành vi, vi phạm các quy định quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu của đại biểu, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác quản lý bảo vệ rừng của các huyện. Đồng thời đại biểu cũng đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển tốt diện tích rừng hiện có, bổ sung các phương án bảo vệ, phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh:
Công tác Lâm nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các chủ rừng, sự đồng thuận của người dân đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thể hiện trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, chỉ tiêu, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về quản lý bảo vệ rừng; Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về lâm nghiệp được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4378/QĐ-UBND ngày 30/12/2022....
Để làm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầuNgành lâm nghiệp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của chủ rừng, người dân và cả hệ thống chính trị; Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/3/2024 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp; Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh; Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Đề án Nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp giai đoạn 2023-2030” tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh; Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/ 2018; Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022; Đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 1662/QĐ-TTg ngày 04/10/2021); Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết đinh số 208/QĐ-TTg ngày 29/02/2024; Chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu về lâm nghiệp được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 29/12/2023;
Tại Hội nghị đồng chí cũng yêu cầu Ngành lâm nghiệp tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng thâm canh chất lượng cao gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và công nghiệp chế biến lâm sản theo Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 05/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh;Nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp, Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh./.
Tạ Quang Sáng - Trung tâm KNNA

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện ảnh
a1-8.jpg a6-16.jpg a2-9.jpg a7-19.jpg a3-5.jpg a5-11.jpg a35-1.jpg a34-1.jpg a33-2.jpg a37-1.jpg a36.jpg a30.jpg a31-1.jpg a32.jpg a25-2.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây